Презентація на тему: “Рослини-організми”

Мультимедійна презентація до уроків природознавства по темі “Рослини-організми”. Рекомендовано для 3 класу.

Захист проектів із теми «Становлення й розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів. Прості механізми в побутових приладах. Біомеханіка людини. Використання енергії природних джерел». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: поглибити знання учнів про прості механізми та їх застосування в практичній діяльності людини; розглянути біомеханіку людини й живих організмів. Розвивальна: продовжити формування інформаційно-комунікативних умінь учнів: вибирати потрібну інформацію з величезної кількості, аналізувати її й робити відповідні висновки; представляти міні-дослідження з цієї проблеми у вигляді презентації, буклета тощо.

Контрольна робота з теми «Механічна робота й енергія». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: перевірити рівень засвоєння й оцінити знання учнів із теми «Механічна робота й енергія», виявити прогалини в знаннях учнів із цієї теми. Розвивальна: продовжити формування вміння аналізувати умови задач, представлених у текстовому форматі, розвиток логічного й абстрактного мислення учнів.

Розв’язування задач із теми «Робота. Потужність. Енергія. Прості механізми». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: поглибити знання учнів із цієї теми, перевірити знання теоретичного матеріалу, з’ясувати рівень розуміння учнями понять «робота», «потужність», «енергія», сформувати вміння розв’язувати задачі на застосування знань про ці фізичні величини; розглянути приклади застосування цих знань у практичній діяльності людини.

Лабораторна робота № 12 «Визначення ККД простого механізму». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: закріпити знання учнів про прості механізми; сформувати експериментальні вміння з визначення ККД похилої площини; продовжити формування експериментальних умінь учнів, умінь планувати проведення експерименту, підбирати устаткування для нього, аналізувати результати досліду й робити відповідні висновки.

Коефіцієнт корисної дії простих механізмів. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: забезпечити засвоєння «золотого правила механіки» й формули для розрахунку коефіцієнта корисної дії простого механізму, сформувати вміння визначати корисну й витрачену роботу, розраховувати коефіцієнт корисної дії важеля, рухомого й нерухомого блоків, похилої площини.

Прості механізми. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: забезпечити поглиблення й узагальнення знань про прості механізми на прикладах нерухомого й рухомого блоків; усвідомлене засвоєння доказів застосовності до блока умов рівноваги важеля; умінь застосовувати теоретичні знання для порівняння й розрахунку сил, що діють на рухомий і нерухомий блоки.

Лабораторна робота № 11 «З’ясування умов рівноваги важеля». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: закріпити знання учнів про умови рівноваги важеля, сформувати вміння учнів перевіряти експериментальним шляхом правила моментів, продовжити формування експериментальних умінь учнів, умінь планувати проведення експерименту, підбирати устаткування для нього, аналізувати результати досліду й робити відповідні висновки.

Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: увести поняття важеля як одного з простих механізмів, моменту сили, плеча сили; експериментальним шляхом з’ясувати умови рівноваги важеля; розглянути принцип роботи важелів I і II роду, показати практичну значущість вивчення цієї теми, почати формування вмінь застосовувати правило моментів для розв’язування задач.

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах і його практичне застосування. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: сформувати уявлення учнів про взаємне перетворення одного виду енергії на інший, продемонструвати закон збереження енергії, досягти розуміння основного закону природи, розглянути межі застосовності закону збереження енергії.

Механічна енергія та її види. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: увести поняття механічної енергії і її видів як характеристик механічних систем; вивести формули для розрахунку потенціальної й кінетичної енергій, навчити застосовувати ці формули для розв’язування задач; інформувати учнів про інші види енергії.

Потужність. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: увести нову фізичну величину — потужність — як швидкість виконання роботи, одиниці її вимірювання, сформувати вміння застосовувати формулу потужності для розв’язування задач; розглянути потужності різних механізмів, використовуваних у виробничій діяльності людини.

Механічна робота. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: увести нову фізичну величину — роботу, одиниці її вимірювання в СІ, інформувати учнів про позасистемні одиниці вимірювання цієї величини; увести формулу для обчислення роботи; розглянути умови, за яких робота може бути позитивною, негативною, рівною 0.

Захист проектів із теми «Розвиток судноплавства й повітроплавання. Дослід Торрічеллі. Спостереження за зміною атмосферного тиску. Насоси». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: поглибити знання учнів про атмосферний тиск, умови плавання тіл, познайомити з історією розвитку судно- й повітроплавання. Розвивальна: продовжити формування інформаційно-комунікативних умінь учнів: вибирати потрібну інформацію з величезної кількості, аналізувати її й робити відповідні висновки; представляти міні-дослідження з цієї проблеми у вигляді презентації, буклета тощо.

Заліковий урок із теми «Тиск. Сила Архімеда». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: повторити й узагальнити, перевірити й оцінити знання учнів із цієї теми; розвинути уявлення про способи визначення тиску, закріпити навички роботи із законами Паскаля й Архімеда, перевірити вміння учнів визначати виштовхувальну силу як під час розв’язування задач, так й експериментальним шляхом.

Розв’язування задач із теми «Атмосферний тиск». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: поглибити знання учнів із теми, перевірити знання теоретичного матеріалу, з’ясувати рівень розуміння учнями характеру процесів, що відбуваються в природі й пов’язані з атмосферним тиском; сформувати вміння застосовувати знання про атмосферний тиск під час розв’язуванням задач; розглянути приклади прояву атмосферного тиску в живій природі.

Розв’язування задач на застосування закону Архімеда. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: закріпити знання про закон Архімеда, сформувати вміння застосовувати закон Архімеда для розв’язування задач; показати загальність прояву цього закону в природі. Розвивальна: продовжити формування вмінь застосовувати теоретичні знання для розв’язування задач, аналізувати умови задач, вибирати хід розв’язування.

Лабораторна робота № 10 «З’ясування умов плавання тіл». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: закріпити знання про закон Архімеда та про умови плавання тіл у рідині, продовжити формування експериментальних умінь учнів, умінь планувати проведення експерименту, підбирати устаткування для нього, аналізувати результати досліду й робити відповідні висновки.

Плавання тіл. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: поглибити знання учнів із теми «Архімедова сила», досягти засвоєння учнями умов плавання тіл; навчити визначати за допомогою таблиці густини поведінку суцільного тіла в рідині (газі); познайомити учнів із загальними засадами судно- та повітроплавання; продовжити формування вмінь застосовувати вивчені теоретичні відомості для розв’язування задач.

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: розкрити фізичний сенс закону Архімеда, пояснити учням причину виникнення сили Архімеда й шляхом логічних міркувань показати залежність сили Архімеда від характеристик зануреного тіла й властивостей рідини.