Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: увести поняття сили тяжіння, ваги тіла; досягти розуміння учнями відмінностей між силою тяжіння й вагою тіла, масою й вагою; сприяти формуванню розуміння поняття невагомості та її причини; розглянути всі характеристики цих величин; сформувати вміння застосовувати формулу сили тяжіння та ваги тіла для розрахункових задач.

Лабораторна робота № 8 «Дослідження пружних властивостей тіл. Перевірка закону Гука». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: закріпити знання учнів про пружні властивості речовини; сприяти формуванню експериментальних умінь учнів із дослідження пружних властивостей пружини й встановлення залежності між силою пружності та величиною деформації.

Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: актуалізувати наявні в учнів знання про будову речовини, на основі яких познайомити з принципом щільної «упаковки» атомів твердого тіла; сформувати в учнів стійке уявлення про природу виникнення сили пружності, сили міжатомної взаємодії; увести поняття видовження, жорсткості; познайомити з формулюванням та алгебраїчним записом закону Гука, а також із видами руху тіла під дією сили […]

Розв’язування задач із теми «Сила. Рівнодійна». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: удосконалювати вміння учнів за визначенням рівнодійної сил, що діють по одній прямій; перевірити й оцінити знання учнів із цієї теми; опанувати навички графічного зображення сил.

Складання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: закріпити знання учнів про силу як векторну величину, увести поняття рівнодійної сили й навчити знаходити графічно й математично рівнодійну сил, що діють на тіло уздовж однієї прямої, навчити визначати сили за допомогою динамометра.

Взаємодія тіл. Сила. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: створити умови, що забезпечують засвоєння поняття взаємодії; показати, що результат взаємодії — деформація й зміна швидкості тіл, які взаємодіють; увести поняття сили, точки її прикладання, показати графічне зображення сили, залежність результату взаємодії від прикладеної сили й маси тіла; познайомити учнів з історією розвитку фізики й науковцями, які зробили вагомий внесок у вивчення законів […]

Лабораторна робота № 7 «Визначення густини твердих тіл і рідин». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: закріпити знання учнів про густину, способи її визначення; сформувати вміння експериментальним шляхом визначати густину твердих тіл і рідин; повторити правила вимірювання об’ємів твердих тіл (правильної й неправильної геометричної форми) і рідин.

Розв’язування задач із теми «Густина». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: закріпити знання учнів із теми «Густина», сформувати вміння застосовувати формулу густини для розв’язування задач, уміння переводити одиниці густині із СІ в позасистемні одиниці; розглянути розв’язки задач на розрахунок густини різного рівня складності.

Густина речовини. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: познайомити учнів із поняттям густини, увести формулу для її розрахунку й одиниці, почати формування вмінь розв’язування задач із застосуванням цієї формули, сформувати уявлення учнів про густину різних тіл у Всесвіті.

Розв’язування задач із теми «Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла». Самостійна робота. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: закріпити знання учнів про явище інерції, поняття маси й інертності, перевірити й оцінити знання учнів із переведення одиниць маси в СІ, щодо взаємодії тіл різної маси; поглибити знання учнів шляхом розв’язування задач підвищеного рівня складності з цієї теми.

Лабораторна робота № 6 «Вимірювання маси тіла методом зважування». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: закріпити знання учнів про масу як величину, що характеризує інертні й гравітаційні властивості тіла; виробити навички представлення значення маси тіл у різних системах вимірювання; сформувати навички користування важільними терезами.

Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: поглибити й закріпити знання про механічний рух і швидкість тіла; увести поняття інерції, маси як міри інертності тіла; навчити розрізняти два поняття — інерція й інертність; увести характеристики маси — позначення, одиниці в СІ й позасистемні; показати, як вимірюють масу тіла; допомогти осмислити практичну значущість і корисність набутих знань і вмінь.

Захист проектів «Коливальні процеси в техніці й живій природі». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: поглибити знання учнів про коливальний рух, переконати їх у тому, що коливальні процеси поширені як у живій природі, так і в техніці; показати негативні й позитивні аспекти коливальних процесів.

Самостійна робота з теми «Криволінійний рух. Коливання». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: перевірити рівень засвоєння й оцінити знання учнів із теми «Криволінійний рух. Коливання», виявити прогалини в знаннях учнів із цієї теми. Розвивальна: продовжити формування вмінь «читати» графіки, розвиток логічного й абстрактного мислення учнів.

Урок 26. Розв’язування задач із теми «Коливальний рух». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: поглибити знання учнів із теми «Коливальний рух», закріпити вміння застосовувати формули для розрахунку періоду й частоти коливань під час розв’язування задач; підготувати до виконання контрольної роботи.

Урок 25. Розв’язування задач із теми «Коливальний рух». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: закріпити знання з теорії коливального руху, продовжити формування вміння застосовувати формули для знаходження періоду, частоти для розв’язання задач; поглибити знання учнів про коливальний рух.

Лабораторна робота № 5 «Вивчення коливань нитяного маятника». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: закріпити знання з теми «Коливальний рух» шляхом виконання експериментальних завдань лабораторної роботи; сформувати експериментальні вміння визначати період коливань маятника і його частоту, досліджувати залежність періоду від довжини маятника.

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: сформувати поняття коливального руху і його простого виду гармонічного коливання матеріальної точки, з’ясувати властивості такого руху (періодичність, загасання), увести характеристики гармонічного руху — амплітуду, період, частоту, навчити визначати період і частоту коливального руху, використовуючи формули для періоду й частоти коливального руху.

Лабораторна робота № 4 «Визначення періоду обертання тіла». Фізика 7 клас

Мета Навчальна: закріпити знання з теми «Рівномірний рух по колу» шляхом виконання експериментальних завдань лабораторної роботи; сформувати експериментальні вміння визначати період обертання тіла, що рухається по колу, частоту руху тіла.

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Розв’язування задач. Фізика 7 клас

Мета Навчальна: закріпити знання з теми «Рівномірний рух по колу», почати формування вміння застосовувати формули періоду, частоти, циклічної частоти під час розв’язування задач із цієї теми.