Узагальнення й систематизація вивченого про правопис і використання різних частин мови в мовленні. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: повторити, узагальнити знання учнів з морфології й орфо­графії; закріпити знання учнів з тем, вивчених протягом року, удоско­налювати вміння школярів правильно писати й пояснювати орфогра­ми; самостійно помічати й виправляти помилки в усному й писемному мовленні, виконувати мовні й мовленнєві завдання, працювати з ін­формацією; розвивальна: розвивати логічне мислення, усне і писемне мовлення, навички самоконтролю, збагачувати […]

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: повторити вивчене про частини мови, їх морфологічні ознаки, синтаксичну роль у реченні, функції в мовленні; вчити за­стосовувати теоретичні знання практично, удосконалювати вміння визначати в реченні всі частини мови, називаючи їх граматичні озна­ки; формувати ключові компетентності: комунікативну, інформаційну, творчу, пізнавальну; розвивальна: розвивати спостережливість, увагу, творче і логічне мислення, пізнавальний інтерес до вивчення рідної мови, […]

Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Анотація. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: формувати поняття про анотацію й уміння складати ано­тацію на книгу; показати практичне значення цього жанру, його особливості, структурно-смислові частини; розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, уміння працювати в групі; виховна: виховувати бережливе ставлення до книги.

Тематична контрольна робота № 6. Контрольний тест. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: перевірити знання учнів з тем «Службові частини мов. Вигук», оцінити рівень навчальних досягнень семикласників з теми, удосконалювати вміння школярів виконувати тестові завдання, пра­цювати самостійно; розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, інформацій­ну компетентність; виховна: виховувати самостійність.

Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Портретний нарис у публіцистичному стилі. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: продовжувати знайомити школярів із жанрами публіцистичного стилю, зокрема з портретним нарисом; подати відомості про основні ознаки цього жанру та його характерні ознаки; навчати скла­дати портретні нариси в публіцистичному стилі; розвивальна: розвивати мовленнєво‑комунікативні вміння, збагачува­ти словниковий запас школярів; виховна: виховувати толерантність, повагу до видатних людей.

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Правопис вигуків (дефіс у вигуках, кома і знак оклику при вигуках). Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: ознайомити з вигуком як особливою частиною мови, група­ми вигуків за значенням, правописом вигуків, вчити знаходити вигуки в реченні; відрізняти їх від часток; визначати належність вигуку до від­повідної групи за значенням, правильно писати вигуки з орфограмами й розставляти розділові знаки при них; пояснювати написання вигуків з орфограмами й пунктограмами; аналізувати тексти щодо ролі в […]

Не і ні з різними частинами мови (узагальнення). Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: поглибити знання учнів про написання часток; формувати вміння правильно писати частки не і ні; знаходити і пояснювати орфо­грами в частках за допомогою правил; самостійно знаходити і виправ­ляти помилки у правописі; розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять, пізнавальну актив­ність учнів, мовлення; виховна: виховувати потяг до знань.

Правопис часток (із займенниками й прислівниками). Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: поглибити знання учнів про написання часток; формувати вміння правильно писати частки; знаходити і пояснювати орфограми в частках за допомогою правил; самостійно знаходити і виправляти помилки в правописі; розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять, пізнавальну актив­ність учнів, мовлення; виховна: виховувати моральні якості.

Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Усний твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: формувати вміння складати усний твір з урахуванням мети й адресата мовлення, типу мовлення (твір-роздум дискусійного харак­теру), стилю (публіцистичний), підпорядковувати висловлювання темі й основній думці, дотримувати вимог до мовлення, знаходити й ви­правляти недоліки й помилки в змісті, побудові й мовному оформленні висловлювань; розвивальна: розвивати мовленнєво‑комунікативні вміння, логічне мислення, підвищувати мовну й мовленнєву культуру семикласників; […]

Розряди часток за значенням. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: поглибити знання учнів про частку, ознайомити з розряда­ми часток за значенням, вчити знаходити частки в реченні; відрізняти їх від інших службових частин мови; визначати частки за їх роллю в реченні, аналізувати тексти щодо використання в них часток як ви­ражального засобу; складати речення з модальними частками; редагу­вати тексти щодо правильності використання модальних часток; розвивальна: […]

Частка як службова частина мови. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: поглибити засвоєні в попередніх класах знання учнів про частку, вчити знаходити частки в реченні; відрізняти їх від інших служ­бових частин мови; визначати частки за їх роллю в реченні, аналізувати тексти щодо використання в них часток як виражального засобу; ство­рювати висловлювання, правильно використовуючи частки; розвивальна: розвивати комунікативну компетентність, логічне й кри­тичне мислення, пам’ять, увагу, […]

Уроки розвитку комунікативних умінь № 18–19. Контрольний твір-опис процесу праці за власними спостереженнями в художньому стилі. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: виявити рівень сформованості вмінь складати письмовий твір з урахуванням мети й адресата мовлення, типу мовлення (роздум на основі власних спостережень і вражень), стилю мовлення (худож­ній), підпорядковувати висловлювання темі й основній думці, дотриму­вати вимог до мовлення, знаходити й виправляти недоліки й помилки у змісті, побудові й мовному оформленні власних висловлювань, фор­мувати в учнів уміння […]

Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний твір-опис процесу праці за власними спостереженнями в науковому стилі. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: формувати вміння складати усний твір з урахуванням мети й адресата мовлення, типу мовлення (опис процесу праці на основі власних спостережень), стилю мовлення (науковий), підпорядкову­вати висловлювання темі й основній думці, дотримувати вимог до мовлення, оцінювати текст (його зміст, форму, задум і мовне оформлення); розвивальна: розвивати мовленнєво‑комунікативні вміння, логічне мислення, спостережливість, збагачувати словниковий запас, підви­щувати […]

Сполучники й сполучні слова. Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: поглибити знання учнів про сполучники; формувати вміння правильно писати сполучники; помічати й виправляти помилки в їх на­писанні, використовувати сполучники у власних висловленнях відпо­відно до функціонального призначення, складаючи прості й складні речення; редагувати речення, доцільно замінюючи сполучники сино­німічними; розвивальна: розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, логічне мислення, пам’ять, пізнавальну активність учнів, самостійність, збага­чувати словниковий запас учнів; виховна: […]

Уживання сполучників у простому й складному реченнях. Сполучники сурядності й підрядності. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: поглибити знання учнів про сполучники; формувати вмін­ня правильно аналізувати наукові тексти щодо функції в них похідних складених сполучників; використовувати сполучники у власних ви­словленнях відповідно до функціонального призначення, складаючи прості й складні речення; редагувати речення, доцільно замінюючи сполучники синонімічними розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять, пізнавальну актив­ність учнів, мовлення; виховна: виховувати інтерес до рідної мови […]

Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням, способом використання в реченні. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: поглибити засвоєні в попередніх класах знання учнів про сполучник, вчити знаходити сполучники в реченні; відрізняти їх від прийменників і часток; визначати види сполучників за будовою, спо­собом використання в простому й складному реченнях; формувати вміння правильно використовувати сполучники у власних висловлен­нях відповідно до функціонального призначення, складаючи прості й складні речення; розвивальна: розвивати комунікативну компетентність, […]

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту наукового стилю. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: оцінити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності семикласників, перевірити вміння школярів застосовувати теоретичні знання на практиці, сприймати і розуміти аудіотекст наукового стилю, визначати його тему й основну думку, причинно-наслідкові зв’язки, основну й другорядну інформацію, зображувально-виражальні засоби тексту, виконувати тестові завдання, працювати самостійно; розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, мовленнєві уміння і навички, навички самоконтролю, збагачувати […]

Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна поглибити знання учнів про написання прийменників; формувати вміння виділяти їх у тексті та правильно вживати у влас­ному усному й писемному мовленні, уміння спостерігати за мовними явищами, застосовувати правила правопису прийменників; знаходити і виправляти помилки в їх правописі; розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять, пізнавальну актив­ність учнів, мовлення; виховна: виховувати любов до рідної природи, її […]

Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Ділові папери. Розписка. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: ознайомити семикласників з основними вимогами до скла­дання розписки як документа офіційно-ділового стилю (її структурою і мовним оформленням), формувати вміння складати розписку, оби­раючи відповідний ситуації спілкування стиль мовлення, жанр, мовні засоби; дотримувати вимог до ділового мовлення й основних правил ділового спілкування; помічати й виправляти недоліки у власному й чужому мовленні; оцінювати текст розписки; розвивальна: […]

Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Українська мова 7 клас

Мета: навчальна: сформувати уявлення про види прийменників за будовою, непохідні й похідні прийменники; формувати вміння учнів знаходи­ти в тексті прийменники, визначати їх вид, аналізувати тексти щодо правильності використання прийменників із відмінковими формами іменників; удосконалювати вміння використовувати прийменники у мовленні, редагувати тексти щодо правильності використання при­йменникових засобів милозвучності мовлення; розвивальна: розвивати ключові й предметні компетентності особис­тості, […]